Mark Llewellyn - Cyfarwyddwr ac Athro Polisi Iechyd a Gofal

ML photo 

Yr Athro Mark Llewellyn yw Cyfarwyddwr Sefydliad Cymreig ar gyfer Gofal Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol, ac  yn Athro Polisi Iechyd a Gofal ac ym Mhrifysgol De Cymru. Ers 2008 yn WIHSC, mae wedi ymgymryd â mwy na 100 o astudiaethau ymchwil arbenigol ac adolygiadau evaluative ac wedi cael profiad sylweddol o reoli a chyflwyno astudiaethau cymhleth a sensitif yn benodol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, ac ar draws y sector cyhoeddus yn y DU. Mae wedi datblygu arbenigedd mewn methodolegau ymchwil a gwerthuso cymhwysol ac mae ei waith yn canolbwyntio ar ddarparu sylfaen dystiolaeth gadarn ac annibynnol ym mhob un o waith WIHSC.

Graddiodd Mark o Brifysgol Cymru Abertawe gyda BA a PhD, a bu'n Ddarlithydd yno am ddwy flynedd. Bu'n gweithio am bedair blynedd yn Bennaeth Ymchwil Ansoddol mewn cwmni ymchwil cymdeithasol, cyn ymuno â WIHSC. Mae gwaith Mark wedi canolbwyntio ar y defnydd o weithredu a gweithredu polisi iechyd a gofal cymdeithasol yn ymarferol, a'r dystiolaeth o'i effeithiolrwydd. Mae hyn wedi golygu gwerthuso ymyriadau ac arferion gweithio arloesol ym maes iechyd a gofal a deall effaith llais a rheolaeth defnyddwyr gwasanaeth ar draws iechyd a gofal cymdeithasol. Mae ganddo ddiddordeb hefyd yn rôl a dylanwad y trydydd sector ym maes gofal, lles ac iechyd, a dylanwad y mae tystiolaeth annibynnol, academaidd yn ei gael ar bolisi ar lefel genedlaethol. Mae wedi ysgrifennu dros 100 o adroddiadau sydd wedi effeithio'n uniongyrchol ar benderfyniadau polisi o fewn y sector cyhoeddus, ac mae wedi cyhoeddi nifer o bapurau academaidd mewn cyfnodolion sy'n berthnasol i feysydd gofal cymdeithasol, cynllunio ac iechyd.

Diddordebau ymchwil

Mae Mark wedi datblygu arbenigedd mewn methodolegau ymchwil a gwerthuso cymhwysol ac mae ei waith yn canolbwyntio ar ddarparu sylfaen dystiolaeth y gellir gwneud penderfyniadau ynghylch polisi ac ymarfer ar draws iechyd, gofal cymdeithasol a'r trydydd sector. Canolbwynt Mark dros y degawd diwethaf a mwy yn gweithio yn y maes hwn yw'r cysylltiad rhwng tystiolaeth a pholisi, a'r cyfraniad cadarnhaol y gall data ymchwil a gwerthuso annibynnol ei wneud. Mae nifer o themâu allweddol sy'n cysylltu'r gwahanol brosiectau a rhaglenni mae Mark wedi gweithio arnyn nhw:

 • Cymhwyso tystiolaeth i'r arfer o lunio polisïau cenedlaethol ar draws iechyd a gofal cymdeithasol;
 • Ailfeddwl y berthynas rhwng y dinesydd a'r wladwriaeth;
 • Arweinyddiaeth a dylanwad drwy gynhyrchu adroddiadau ymchwil hygyrch, amlwg;
 • Rôl y trydydd sector o ran darparu a dylanwadu ar iechyd a gofal cymdeithasol;
 • Gwerthuso canlyniadau i ddefnyddwyr gwasanaethau, cleifion a'r cyhoedd; a
 • Gwerthuso gwasanaethau, atebolrwydd yn seiliedig ar ganlyniadau a methodolegau cymysg

Arbenigedd

Cafodd Mark ei benodi i nifer o rolau, byrddau a grwpiau i gefnogi gwaith y sector, gan ddefnyddio ei sgiliau, ei wybodaeth a'i arbenigedd:

 • Aelod o'r Gweithgor , Gofal Cymdeithasol Byw'n Annibynnol, Tasglu ar Hawliau Anabledd, Llywodraeth Cymru – Hydref 2022 ymlaen
 • Penodiad Gweinidogol fel Aelod Grŵp Arbenigol a Chadeirydd Is-Grŵp (Citizen Voice), Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru - Chwefror i Hydref 2022
 • Aelod o'r Bwrdd, Partneriaeth Ymchwil y Trydydd Sector – Gorffennaf 2022 ymlaen
 • Aelod o'r Grŵp Cyfeirio Arbenigol, Ymchwil Gofal Cymdeithasol, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru – Mehefin 2022 ymlaen
 • Aelod Panel Comisiynu, Cymrodoriaethau Polisi ESRC – Awst 2021 ymlaen
 • Aelod, Cynulliad IMPACT Cymru – Gorffennaf 2021 ymlaen
 • Aelod o'r Grŵp Cynghori, Grŵp Cynghori Oedolion Cymru ar gyfer Gofal Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd – Mai 2021 ymlaen
 • Aelod o'r Bwrdd Seinio, Engage Britain ar ddyfodol iechyd a gofal cymdeithasol – Ionawr 2021 ymlaen
 • Penodwyd yn Aelod, Bwrdd Sefydlogi ac Ail-greu COVID-19 Llywodraeth Cymru: Gofal Cymdeithasol ac Integreiddio – Gorffennaf i Dachwedd 2020
 • Aelod, Grŵp Cynghori Ymchwil, Polisi ac Ymgysylltu Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru – Tachwedd 2019
 • Aelod o'r Grŵp Llywio, Mesur y Mynydd, Llywodraeth Cymru – Mehefin 2019 hyd Ionawr 2021
 • Arweinydd Rhanddeiliaid Amlddisgyblaeth ac aelod o'r Bwrdd Gweithredol, Canolfan PRIME Cymru – Tachwedd 2018
 • Aelod o'r Bwrdd Golygyddol, EnvisAGE, cylchgrawn Age Cymru – Medi 2018 ymlaen
 • Cynghorydd, Pwyllgor Ymchwil Canolog, Ymchwil Anabledd ar Fyw'n Annibynnol a Dysgu (DRILL) – Hydref 2017-Ebrill 2020
 • Cynrychiolydd Cymru, Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Opsiynau ar gyfer Ariannu'r GIG a Gofal Cymdeithasol, ar gyfer Rand Europe – Gorffennaf 2017-Ebrill 2018
 • Aelod Annibynnol, Pwyllgor Moeseg Clinigol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf – Ionawr 2017 ymlaen
 • Aelod o'r Ymddiriedolwyr ac Aelod o'r Bwrdd, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru – Tachwedd 2015 ymlaen (Is-gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg, Ionawr 2021 ymlaen)
 • Aelod, Grŵp Cynghori Cymru, Ymchwil i'r Anabl ar Byw'n Annibynnol a Dysgu (DRILL) – Medi 2015-Ebrill 2020
 • Penodwyd yn aelod, Cydweithredol Gofal Cymdeithasol Academaidd Cymru Gyfan, Llywodraeth Cymru (Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol) – Mehefin 2013-Awst 2015