Tony Garthwaite – Athro Gwadd

Tony Garthwaite 

Mae gan Tony bron i 40 mlynedd o brofiad mewn llywodraeth leol, gyda chyn Awdurdod  Addysg Morgannwg cyn symud i faes Gwasanaethau Cymdeithasol gyda Chyngor Sir Canol Morgannwg. Daeth yn gyfarwyddwr gyda Phen -y-bont ar Ogwr yn 1999 lle rheolodd rychwant llawn o wasanaethau gofal cymdeithasol a thai. Yn ddiweddar, fe oedd yn gyfrifol am arwain rhaglen newid traws ffurfiol y Cyngor.

Mae Tony yn gyn ymgynghorydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar Wasanaethau Cymdeithasol a materion diogelwch y gymuned ac yn llefarydd ar faterion y gweithlu ar gyfer ADSS Cymru (Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol). Mae ei sgiliau cyfathrebu yn golygu ei fod yn cael ei wahodd yn fynych i roi sylwadau ar faterion gofal cymdeithasol ar y radio, teledu a chylchgronau cenedlaethol. Chwaraeodd hefyd rôl bwysig yn ymateb i gyhoeddusrwydd byd-eang yn dilyn marwolaeth nifer o bob ifanc yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr yn 2008.

Bu’n aelod o nifer o gyrff cyhoeddus, yn cynnwys Cyngor Gofal Cymru lle cadeiriodd y Pwyllgor Datblygu Gweithlu. Bu’n Aelod Bwrdd yr UK Alliance (Cyngor Sgiliau Sector Gofal a Datblygiad). Yn ddiweddar, roedd yn aelod o Banel Ymgynghorol Llywodraeth Cynulliad Cymru ar Gamddefnyddio Sylweddau ac wedi bod yn fentor a hyfforddwr gweithredol.

Ymhlith uchafbwyntiau gyrfa Tony mae arwain y trosglwyddiad gwirfoddol cyntaf cyflawn o stoc tai yng Nghymru a gwneud hynny yn llwyddiannus a bod yn awdur ‘Social Work in Wales: A Profession to Value’, prosiect ymchwil mawr ar recriwtio a chadw gweithwyr cymdeithasol o’r enw y cyfeiriwyd ato yn gyffredinol fel y ‘Garthwaite Report’. Yn ddiweddar, cynhyrchodd gyfarwyddyd newydd ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru ar gydweithrediad a threfn lywodraethol gwasanaethau cymdeithasol