Rhwystro anghenion rhag dwysáu

Deall natur y gwasanaethau a sut y gallan nhw atal ymyriadau (mwy costus) pellach.

Dangosir yn orau yn ein gwaith diweddar yn gwerthuso effaith y Gronfa Gofal Integredig rhaglen  Stay Well@Home sy’n cael ei chynnal ar draws rhanbarth Cwm Taf a’i llunio i leihau angen rhag dwysáu drwy ddrws ffrynt yr Adran Ddamweiniau ac Achosion Brys.

Yn ogystal, mae ein hastudiaeth ymchwil ar gamau gweithredu ar gyfer elusen iechyd meddyliol yn y trydydd sector wedi helpu i sicrhau bod arian craidd ar gael nawr ar gyfer Step by Step (Ar gael yn Saesneg yn unig), gwasanaeth sy’n atal anghenion pobl sengl ddigartref, â phroblemau iechyd meddwl ysgafn, rhag dwysáu.