social_care_TZrVhXj.width-1000.format-jpeg.jpg

Cwestiwn 1: I ba raddau y mae egwyddorion ystyrlon a gwerthfawr wedi cael eu mynegi?


Yng ngham cyntaf ein gwaith, roedden ni'n awyddus i ddeall y ffordd yr oedd y Ddeddf yn disgrifio sut y byddai newid yn digwydd (dyma’r ‘Fframwaith ar gyfer Newid’) ac i archwilio’r hyn a oedd eisoes yn hysbys am y pum egwyddor allweddol sy’n sail i’r Ddeddf ('Adolygiad llenyddiaeth').

Fframwaith ar gyfer Newid

Rhoddodd DeddfGwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 fframwaith cyfreithiol ar waith ar gyfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdodau lleol a'r byrddau iechyd yng Nghymru. Daeth i rym ym mis Ebrill 2016. Roedd disgwyl i’r newidiadau hyn, yn eu tro, gael eu hadlewyrchu ym mhrofiadau gofal a chymorth yr unigolion, teuluoedd, gofalwyr a chymunedau, a thros amser, o ran cyflawni canlyniadau llesiant a gwasanaethau cymdeithasol cynaliadwy.

Yn y ddogfen hon roedden ni'n amlinellu'r ‘Fframwaith ar gyfer Newid’, neu stori am sut roedd y dyletswyddau, yr egwyddorion a’r delfrydau, y mecanweithiau a’r arferion a nodir yn y Ddeddf yn ganllawiau i rai canlyniadau, yn fwyaf nodedig yn cyflawni llesiant i bobl yng Nghymru a chynaliadwyedd gwasanaethau.

Adolygiad Llenyddiaeth

Edrychodd yr adolygiad llenyddiaeth ar yr egwyddorion allweddol y tu ôl i’r Ddeddf, a’r hyn rydyn ni'n ei wybod amdanyn nhw o ran gwaith cyhoeddedig. Roedd y ddogfen hon yn bwysig o ran darparu sylfaen dystiolaeth i ni ar gyfer canlyniadau’r cyfnodau gwaith maes a ddilynodd yn yr astudiaeth.