Adroddiad ar ddyfodol grwp strategaeth feddyginiaethau Cymru gyfan


Mae wedi ' i gyhoeddi heddiw yn adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru ar ddyfodol grŵp strategaeth feddyginiaethau Cymru gyfan (AWMSG) drwy ymgysylltu ag amrywiaeth o randdeiliaid allweddol. Byddai ' r adolygiad yn ystyried, yn adolygu ac yn adrodd ar: rôl AWMSG wrth gefnogi ' r gwaith o gyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a GIG Cymru yn y dyfodol; y berthynas bresennol rhwng AWMSG a NICE yng ngoleuni ' r cynlluniau i ehangu rôl arfarnu NICE; y cydbwysedd rhwng y swyddogaethau amrywiol a gyflawnir gan yr AWMSG, er enghraifft rhwng arfarnu meddyginiaethau newydd a sicrhau ' r defnydd gorau o feddyginiaethau; dealltwriaeth o sut y mae ' r cyllid presennol yn adlewyrchu cydbwysedd y swyddogaethau ac a yw hyn yn adlewyrchu ' r blaenoriaethau nawr ac yn y dyfodol; gwerth am arian a ' r sgôp ar gyfer arbedion effeithlonrwydd; llywodraethu a chraffu sefydliadol, ac effeithiolrwydd y trefniadau cynnal presennol o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a ' r Fro; effeithiolrwydd, allbynnau a manteision; a gallu a gallu AWMSG, o ran staffio ac arweinyddiaeth, i ymateb yn effeithiol i ofynion y dyfodol a ' r amgylchedd sy ' n newid.

Adroddiad ar ddyfodol grwp strategaeth feddyginiaethau Cymru gyfan