Gyda Gweledigaeth 2020: gwersi ar gyfer iechyd, gofal a llesiant: cyflenwi meddyginiaethau


Gan ystyried yr amgylchiadau cyfredol sydd ohoni a’r hyn a all ei olygu i ddyfodol iechyd, gofal a llesiant, mae WIHSC yn llunio cyfres o bapurau byr cyn ei ‘ben-blwydd’ yn 25 ym mis Tachwedd 2020. Bydd pob papur yn y gyfres yn trafod materion nodedig, yn werth eu nodi ac sydd angen eu hystyried. Does neb, hyd yma yn gwybod beth fydd hyd a lled arwyddocâd rhai o’r materion hyn, ond ein gobaith ydy y bydd y cyfraniadau hyn yn ein galluogi i feddwl am oblygiadau hirdymor y pethau sy’n digwydd ar hyn o bryd.

Yn y trydydd papur hwn, mae Jeremy Felvus, un o’n Cymrodyr Gwadd yn ystyried effaith COVID-19 ar y gadwyn gyflenwi fferyllol a chyflenwi meddyginiaethau ar bresgripsiwn y GIG