Angen am ‘newid meddylfryd’ i osod gwasanaethau clinigol ar y rheng flaen ym maes gwaith fferylliaeth gymunedol yng Nghymru

pharamcy.jpg

Maeadolygiad a gyhoeddwyd gan WIHSC heddiw yn nodi bod fferyllfeydd cymunedol mewn sefyllfa dda i ddarparu ystod o wasanaethau clinigol estynedig yng Nghymru, ond efallai y bydd angen ‘newid meddylfryd’ i sicrhau hyn. Comisiynwyd yr adolygiad gan Lywodraeth Cymru i ddadansoddi cyfeintiau dosbarthu mewn fferyllfeydd cymunedol ledled Cymru. Pwrpas cyffredinol yr astudiaeth oedd ystyried a ydy hi'n ymarferol lleihau nifer y presgripsiynau mewn gofal sylfaenol yng Nghymru trwy newidiadau ymarferol i drefniadau rhagnodi a dosbarthu; ac a fyddai newidiadau o'r fath yn rhyddhau cryn dipyn o amser fferyllydd i ddarparu gofal uniongyrchol ar ffurf gwasanaethau clinigol. Roedd yr astudiaeth yn defnyddio amrediad o safbwyntiau rhanddeiliaid, data a'r llenyddiaeth gyhoeddedig i adeiladu sylfaen o dystiolaeth ynglŷn â'r cyfeintiau rhagnodi o fewn fferylliaeth gymunedol. Daeth i'r casgliad bod angen newid pwyslais er mwyn sicrhau bod gwasanaethau clinigol yn cael eu gosod yn flaenaf o fewn y fferyllfeydd cymunedol. Ar hyn o bryd, mae'r mantra'n tueddu i ddweud bod y gwasanaethau clinigol i gael eu ffitio o amgylch y gweithgaredd dosbarthu meddyginiaethau. Mae'r adroddiad yn darparu tystiolaeth ddefnyddiol ar sut y gellid cyflwyno newid fel y gallai'r gweithgaredd dispensio ffitio'n haws o amgylch darparu gwasanaethau clinigol, a'r hyn fyddai ei angen i symud i'r cyfeiriad hwnnw. Cyflwynwyd yr adroddiad i Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2021 ond oherwydd blaenoriaethau gwaith COVID a'r ymgysylltiad gofynnol â'r rhanddeiliaid allanol, cafodd cyhoeddi'r adroddiad ac ymateb dilynolLlywodraeth Cymru ei ohirio hyd fis Ionawr 2022.