Approach to the study / Dull yr astudiaeth o fynd ati

Professor Mark Llewellyn, Director of WIHSC at the University of South Wales, will lead the team alongside Professor Fiona Verity, Director of the Wales School for Social Care Research.

Colleagues from Swansea University, Bangor University and Cardiff University will also work as partners in the study, which is being supported by PRIME Centre Wales.

The project will deliver an independent and objective assessment of the implementation of the Act and the way in which it has impacted on the well-being of people who need care and support, and their carers.

The approach of the team will be to examine the implementation and impact of the Act through its five principles – voice and control, well-being, co-production, multi-agency working, and prevention and early intervention – and the financial implications of each.

Each of these principles will be evaluated by an academic ‘theme lead’ supported by an expert adviser. This combination is crucial to ensuring that skills and knowledge of the academics is complemented by the practical expertise and experience of making and implementing policy, delivering and managing social care, working with citizens across organisational boundaries, and putting people at the centre of ‘what matters’ to them.

The research team will also be supported and challenged by the Study Expert Reference Group who will co-produce the study.

Bydd yr Athro Mark Llewellyn, Cyfarwyddwr WIHSC ym Mhrifysgol De Cymru, yn arwain y tîm ochr yn ochr â'r Athro Fiona Verity, Cyfarwyddwr Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru.

Bydd cydweithwyr o Brifysgol Abertawe, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Caerdydd hefyd yn gweithio fel partneriaid yn yr astudiaeth, sy'n cael ei chefnogi gan Ganolfan PRIME Cymru.

Bydd y prosiect yn darparu asesiad annibynnol a gwrthrychol o weithrediad y Ddeddf a'r ffordd y mae wedi effeithio ar lesiant pobl sydd angen gofal a chymorth, a'u gofalwyr.

Dull y tîm fydd archwilio gweithrediad ac effaith y Ddeddf drwy ei phum egwyddor - llais a rheolaeth, llesiant, cyd-gynhyrchu, gweithio amlasiantaethol, ac atal ac ymyrryd yn gynnar - a goblygiadau ariannol pob un o'r rhain.

Bydd pob un o'r egwyddorion hyn yn cael eu gwerthuso gan 'arweinydd thema' academaidd a gefnogir gan gynghorydd arbenigol. Mae'r cyfuniad hwn yn hanfodol i sicrhau bod sgiliau a gwybodaeth yr academyddion yn cael eu hategu gan yr arbenigedd a'r profiad ymarferol o lunio a gweithredu polisi, cyflwyno a rheoli gofal cymdeithasol, gweithio gyda dinasyddion ar draws ffiniau sefydliadol, a rhoi pobl wrth wraidd 'beth sy'n bwysig ' iddyn nhw.

Bydd y tîm ymchwil hefyd yn cael ei gefnogi a'i herio gan y Grŵp Cyfeirio Arbenigol yr Astudiaeth a fydd yn cyd-gynhyrchu'r astudiaeth.