Framework for Change Report / Adroddiad Fframwaith ar gyfer Newid

The Social Services and Well-Being (Wales) Act 2014 puts in place a legal framework for the social services functions of local authorities and health boards in Wales. It came into effect in April 2016. The Act is positioned as an ambitious systemic framework to enable transformational policy change, organisational and system level change, and change in the practical delivery of care and support. These changes, in turn, are expected to be reflected in experiences of care and support by individuals, families, carers and communities, and over time, in the attainment of well-being outcomes and sustainable social services.

In this document we outline a Framework for Change, or story about how the duties, principles and ideals, mechanisms and practices laid out in the Act are guides to certain outcomes, most notably the fulfilment of well-being for people in Wales and sustainability of services.

Framework for change report.pdf

Framework for Change Report - Easy Read - English.pdf

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (a elwir ‘y Ddeddf’ ar ôl hyn) yn sefydlu fframwaith cyfreithiol ar gyfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol a byrddau iechyd yng Nghymru. Daeth i rym ym mis Ebrill 2016. Sefydlwyd y Ddeddf fel fframwaith systemig uchelgeisiol i alluogi newid polisi trawsffurfio, newid lefel cyfundrefnol y system a newid yn y modd mae gofal a chymorth yn cael eu cynnig. Disgwylir i’r newidiadau hyn yn eu tro gael eu hadlewyrchu ym mhrofiadau unigolion, teuluoedd gofalwyr a chymunedau o ofal a chymorth, a thros amser yng nghyflawniad canlyniadau llesiant a gwasanaethau cymdeithasol cynaliadwy.

Yn y ddogfen hon byddwn yn rhoi braslun o Fframwaith ar gyfer Newid, neu hanes am y modd y mae’r dyletswyddau, yr egwyddorion a’r delfrydau, y mecanweithiau a’r arferion a nodir yn y Ddeddf yn ganllawiau i ganlyniadau arbennig, a’r mwyaf hynod ydy cyflawni llesiant ar gyfer pobl yng Nghymru a chynaliadwyedd gwasanaethau.

Adroddiad Fframwaith ar gyfer Newid.pdf

Fframwaith ar gyfer newid-fersiwn hawdd ei darllen.pdf