Study Expert Reference Group / Grŵp Cyfeirio Arbenigol yr Astudiaeth

The Study Expert Reference Group will reflect the overall model of engagement and partnership underpinning the development and implementation of the Act, ensuring the evaluation reflects the on the ground experiences of key stakeholders including people who use services and their carers. 

The group will not impact the outcome of the independent research undertaken but rather advise and offer a steer on the programming, methodologies and engagements developed by the team, acting as a critical friend. 

The group will be a sounding board and advise on overcoming potential barriers and on developing creative opportunities. The group will enable the development of strategic and sustainable linkages between researchers and key stakeholders.  It will share information about approaches and services being developed locally and nationally to inform the researchers and the study.

The group will be jointly chaired by three lay people: a lay expert to link to the academic team, a young person to ensure the rights of children and young people are reflected in the study, and an adult to ensure the rights of service users and carers are reflected in the study.  

SSWBA_Evaluation_-_SERG_Terms_of_Reference_-_April_2019.pdf

IMPACT_-_Summary_of_Approach_-_April_2019.pdf

IMPACT_-_SERG_Meeting_Agenda_-_4.4.19.pdf

IMPACT_-_SERG_Meeting_Agenda_-_2.7.19.pdf Bydd Grŵp Cyfeirio Arbenigol yr Astudiaeth yn adlewyrchu'r model cyffredinol o ymgysylltu a'r bartneriaeth sy'n sail i ddatblygu a gweithredu'r Ddeddf, gan sicrhau bod y gwerthusiad yn adlewyrchu profiadau sylfaenol rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys pobl sy'n defnyddio gwasanaethau a'u gofalwyr.

Ni fydd y grŵp yn dylanwadu ar ganlyniad yr ymchwil annibynnol a wneir ond yn hytrach yn cynghori ac yn cynnig arweiniad ar y rhaglenni, y methodolegau a'r ymrwymiadau a ddatblygwyd gan y tîm, gan weithredu fel cyfaill beirniadol.

Bydd y grŵp yn seinfwrdd ac yn cynghori ar oresgyn rhwystrau posibl ac ar ddatblygu cyfleoedd creadigol. Bydd y grŵp yn galluogi datblygu cysylltiadau strategol a chynaliadwy rhwng ymchwilwyr a rhanddeiliaid allweddol. Bydd yn rhannu gwybodaeth am ddulliau a gwasanaethau sy'n cael eu datblygu yn lleol ac yn genedlaethol i hysbysu'r ymchwilwyr a'r astudiaeth.

Bydd y grŵp yn cael ei gadeirio ar y cyd gan dri unigolyn lleyg: arbenigwr lleyg fydd yn cysylltu â'r tîm academaidd, unigolyn ifanc i sicrhau bod hawliau plant a phobl ifanc yn cael eu hadlewyrchu yn yr astudiaeth, ac oedolyn i sicrhau bydd hawliau defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn cael eu hadlewyrchu yn yr astudiaeth.